The Tramp
you can't connect the dots look-ing forward; you can only connect them looking backwards
老是說要快樂...

我也真的很快樂...

Momo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Nov 18 Fri 2005 04:30
  • 夜遊

最近狂玩...

前天才夜唱完...

Momo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Nov 16 Wed 2005 13:20
  • 夜唱

根本就是爆肝嘛...

哀哀~~

Momo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

學季結束了...

有點空虛..

Momo 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

  • Nov 01 Tue 2005 21:46
  • 寫寫

天氣很好..
心情很好..
因為有你們...

Momo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()