The Tramp
you can't connect the dots look-ing forward; you can only connect them looking backwards

目前分類:Part-Time (9)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2008-07-24 貼心。主管 (127) (4)
2008-07-08 某一天。掃水 (130) (3)
2008-07-03 密碼文章 Down。真是夠了 (2) (0)
2008-07-02 年輕化。郵局 (252) (4)
2008-06-26 媒介。程咬金 (156) (4)
2008-06-16 妙妙。哈拉 (155) (5)
2008-06-13 磨腳。沮喪 (165) (7)
2008-06-12 忤逆樂觀。非常時期 (138) (7)
2008-06-11 公主。小妹 (114) (2)